Tisztségviselők

A Társaság legfőbb szerve a részvényesek közgyűlése, amely dönt az Alapszabályban meghatározott stratégiai jelentőségű ügyekben. A közgyűlésen az a részvényes (illetve részvényesi meghatalmazott) vehet részt, akit legkésőbb a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyvbe. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

A Társaság ügyvezetését az Igazgatóság látja el, amely képviseli a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kialakítja és irányítja a Társaság munkaszervezetét, és ellátja az Alapszabályban meghatározott egyéb operatív feladatokat. Az Igazgatóság tagjai: Ezer Rezső (az Igazgatóság elnöke), Balázsik Zsolt és Koltai Attila.

A Társaság közgyűlése részére a Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Igazgatóság működését. A Felügyelő Bizottság tagjai: Kárpátiné dr. Tordai Judit, dr. Erdős Ádám és Unger Anita.

A Társaság pénzügyi ellenőrzését az Audit Bizottság látja el, melynek tagjai: Kárpátiné dr. Tordai Judit, dr. Erdős Ádám és Unger Anita.

A Társaság mellett állandó könyvvizsgáló működik, amely a számviteli törvény szerinti beszámoló valódiságát és jogszabályszerűségét ellenőrzi. A Társaság könyvvizsgálója a 2022-es év vonatkozásában a TRUSTED ADVISER Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. (1082 Budapest, Baross utca 66-68. 3. em. 11. Nyilvántartási szám: 002588).

A Társaság szerveinek feladat- és hatáskörét, a működésükre vonatkozó szabályokat, valamint tagjainak jogait és kötelezettségeit az Alapszabály részletesen tartalmazza.